top of page
Rutiner for rapportering av taubaneulykker, Prestlia skianalegg

 

Definisjoner: 

 

Taubaneulykke: Uønsket eller plutselig hendelse eller en bestemt rekke av slike hendelser på taubane som fører til død eller alvorlig personskade, betydelige materielle skader på eiendom eller på miljø, og andre lignende ulykker

 

Alvorlig taubanehendelse: Uønsket hendelse på taubane som under andre omstendigheter kunne ha ført til en taubaneulykke

 

Taubanehendelse: Enhver annen uønsket hendelse enn en ulykke på taubane, som har sammenheng med driften, og som innvirker på driftssikkerheten.

 

  1. Ved ulykke i anlegget som medfører alvorlig personskade, skal dette meldes av fungerende heisvakt til politiet umiddlerbart jf. taubaneloven § 9. Med alvorlig personskade menes i denne instruksen personskade som krever akutt medisinsk behandling utover behandling på legevakt. 

  2. Ulykke eller alvorlig taubanehendelse rapporteres i tillegg skriftlig til Statens Jernbanetilsyn (SJT) snarest, og senest innen 72 timer.

  3. Taubanehendelse som ikke karakteriseres som alvorlig, rapporteres til SJT innen inn åtte dager. 

  4. Ulykke / hendelse som beskrevet i pkt 2 og 3 rapporteres av heisvakt til styret, HMS/Sikkerhetsansvarlig Eirik Gran Seim 41250620, eller Eskil Solberg 41659549, som er ansvarlig for å rapportere videre til SJT via skjema her: 

 

https://www.sjt.no/taubane/rapportering-av-ulykker-og-hendelser-med-taubane/

bottom of page